Mikä on ajoituskaavio


Liikennevalojen ajoituskaavio on graafinen kuvaus siitä, miten liikennevalojen eri suuntien vihreä alkaa ja loppuu. Se osoittaa, mitkä suunnat ovat yhtä aikaa vihreinä, montako sekuntia kestää tietyn suunnan vihreän päättymisestä toisen suunnan vihreän alkuun ja kuinka kauan kestää ennen kuin suunta tulee uudelleen vihreäksi eli mikä on ajoituskaavion kiertoaika.

Seuraavassa on esimerkki yksinkertaisen kolmihaararisteyksen ajoituskaaviosta.

Esimerkkiristeyksen ajosuunnat ja suojatiet
 

Ajoituskaaviossa kunkin suunnan - ajosuunnan tai suojatien - ajoitus esitetään omalla vaakarivillään. Äärimmäisenä vasemmalla on suunnan numero ja nimitys sekä yksinkertainen nuolikuvio tai suojatie, joka kuvaa ajosuuntaa tai suojatien sijaintia risteyksessä. Vaaka-asteikko osoittaa kierron sekunnit alkaen nollasta ja päätyen kiertoaikaan, joka useimmiten on 60, 75 tai 90 sekuntia. Esimerkissä kiertoaika on vain 50 sekuntia, jotta kuva mahtuisi mukavasti ruudulle

Esimerkkiristeyksen ajoituskaavion pohja

Ajoituskaaviossa suunnan vihreä osoitetaan vaakaviivalla. Vaakaviivan alkupiste (vasen pää) osoittaa vihreän käynnistyshetken ja loppupiste (oikea pää) vihreän päättymishetken. Ajosuuntien vihreän alkuun kuuluvaa yhden sekunnin punakeltaista aikaa ei selkeyden vuoksi yleensä merkitä ajoituskaavioon. Samoin myös tästä syystä vihreän loppuun kuuluva yleensä kolmen sekunnin keltaista aika jätetään merkitsemättä kaavioon. 

PUUTTUU

Kiinteäaikainen valo-ohjaus (aikaohjaus)

Jos suuntien vihreiden alku- ja loppuhetket ovat aina kiinteät, valo-ohjaus toimii aikaohjatusti (kiinteästi). Esimerkiksi allaolevassa aikaohjatussa (kiinteäaikaisessa) ajoituskaaviossa suunnan 3 vihreä alkaa kierron sekunnilla 17 ja päättyy kierron sekunnilla 40. Vihreän pituus on siten  23 sekuntia.

Kiinteäaikaisen valo-ohjauksen ajoituskaavio

Ajoituksessa pääkadun vaiheen (suunnat 1,2 ja 5) ja sivukadun vaiheen (suunnat 3 ja 4) vihreät on lopetettu samanaikaisesti. Välttämättä näin ei tarvitse tehdä, esimerkiksi sivukadun suojatien (4) vihreä voidaan lopettaa aikaisemmin kuin sivukadun ajosuunnan (3) vihreä.

Ajantasainen valo-ohjaus (liikennetieto-ohjaus)

Ajantasaisessa (liikenneohjauksisessa tai liikennetieto-ohjauksisessa) valo-ohjauksessa eri suuntien vihreiden pituus ja toteutuminen vaihtelee liikenteen mukaan. Nykyaikaiset liikennevalot toimivat aina ajantasaisesti.

Ajantasaisen ajoituskaavion perusta on risteyksen suuntien eli ajosuuntien ja suojateiden eriaikaisuus. Ajosuunnat ja suojatiet, jotka eivät voi olla yhtä aikaa vihreinä, ovat eriaikaisia. Eriaikaisuudet määritellään suoja-aikataulukossa.

Suoja-aikataulukko

Suoja-aikataulukon vaakarivien ja pystysarakkeiden suunnat ovat samat kuin ajoituskaaviossa. Vaakarivin ja pystysarakkeen leikkauspisteessä oleva luku on suoja-aika. Se osoittaa, että vaakarivin ja pystysarakkeen suunnat ovat keskenään eriaikaisia. 

Suoja-aika osoittaa, kuinka monta sekuntia vähintään kestää vaakarivin suunnan eli poistuvan suunnan vihreän päättymisestä pystysarakkeen suunnan eli saapuvan suunnan vihreän alkuun.

Suunnat, joiden leikkauspiste on tyhjä, ovat samanaikaisia eli ne voivat saada vihreän valon samaan aikaan.

Esimerkkiristeyksen suoja-aikataulukko

Sauma-alue

Ajantasaisen valo-ohjauksen keskeinen ominaisuus on eriaikaisten suuntien vihreiden välinen sauma-alue. Sauma-alue antaa valojen toiminnalle joustoa, koska se varsinkin ruuhka-aikojen ulkopuolella säätää eri suuntien vihreiden pituuksia liikenteen satunnaisvaihtelun mukaan. Tämä vähentää liikenteen viivytyksiä ja ruuhkautumista verrattuna jäykästi toimivaan kiinteään valo- ohjaukseen.

Ajantasaisessa ajoituskaaviossa kahden keskenään eriaikaisen suunnan vihreän alku ja loppu merkitään pidennyksen sauma-alueen avulla. KORJAA 25->30 

Esimerkki sauma-alueesta 5...15. Sen pituus on 10 sekuntia.

Kuvassa ylärivin suunnan vihreä jatkuu siihen asti kunnes sen kanssa eriaikainen alarivin suunta saa vihreän aloitusluvan (kuvassa sekunnilla 5). Aloituslupa merkitään vihreällä ympyrällä.

Ylärivin suunnan vihreän pidennyslaskenta alkaa samalla hetkellä kun alarivin suunta on saanut vihreän aloitusluvan. Pidennyslaskennan aikana ylärivin vihreä jatkuu vain, jos ylärivin suunnalla on liikennettä. Muuten ylärivin vihreä päättyy ja alarivin suunta pääsee vihreäksi suoja-ajan jälkeen.

Ylärivin suunnan vihreä päättyy aina viimeistään silloin kun ylärivin suunta saa vihreän lopetuksen eli käskyn punaiseksi (kuvassa sekunnilla 15).

Ylärivin suunnan vihreän päättymisen raja-arvot ovat sekunti 5 ja 15. Nämä kaksi pistettä rajaavat suunnan vihreän pidennyssauman, jonka aikana vihreä päättyy. Ylärivin suunnan vihreä voi siis päättyä sauman alussa, lopussa tai minä sauman hetkenä tahansa sen mukaan miten suunnan ilmaisimet mittaavat liikennettä.

Sauma-alue, jolloin suunta voi olla vihreänä, erottuu esimerkkikaaviossa tummemmalla vihreällä. Mustavalkokaavioissa se yleensä piirretään katkoviivalla. Vastaavasti alue, jolloin suunta on aina vihreänä, näkyy ajoituskaaviossa kirkkaammalla vihreällä. Mustavalkokaavioissa se merkitään kiinteällä viivalla.

Ajoituskaavio ilman erikoismerkintöjä

Ajantasaisen valo-ohjauksen ajoituskaavio yksinkertaisimmillaan on seuraavan esimerkin mukainen:

Ajantasaisen valo-ohjauksen ajoituskaavio ilman erikoismerkintöjä

Ajantasaiseen ajoituskaavioon merkitään kaikkien suuntien vihreiden aloitukset ja lopetukset sekä vihreän pidennyksen sauma-alueet. AKAAVIO korostaa haluttaessa sauma-alueita katkoviivoilla eli eriaikaisuusviivoilla

Kaikki ajoituskaavion merkinnät löydät täältä


Ajantasa 31.12.2011