[an error occurred while processing this directive]

AKaavio 3.1 uudet ominaisuudet

Liikenneanalyysi

Perusteet

Liikenneanalyysi on mahdollinen SYVARI -ajoituskaaviosta. Analyysi arvioi joukkoliikenne-etuuksien vaikutuksen bussin kulkuun ja muun liikenteen sujuvuuteen.

Bussin kulkua voidaan tarkastella usealla tavalla kuten ajoajalla bussi-ilmaisusta risteyksee tai liikennevalojen aiheuttamalla viivytyksellä.

Muun liikenteen sujuvuutta arvioidaan vihreän ajan muutoksella, jolloin verrataan keskenään ajoitusta ilman etuuksia ajoitukseen etuuksien kanssa. Muun liikenteen sujuvuutta voidaan arvioida myös ajosuunnan välityskyvyn ja käyttösuhteen avulla.

Analyysin teko

1) Avaa ikkuna Liikenneanalyysi-ikkuna kuvakkeella 

2) Valitse mukaan tulevat suunnat ja aseta bussin vuoroväli sekä aseta kullekin ajosuunnalle liikennemäärä ja ominaisvälityskyky.

Liikenteen ja välityskyvyn voi myös jättää antamatta, jolloin liikenneanalyysi olettaa, että bussi ajaa omaa kaistaa, jolla ei ole muuta liikennettä.  Käytännössä tämä merkitsee, että bussi pääsee liikkeelle punaisista valoista heti vihreän valon alussa.

3) Valitse asetusten sivulta Analyysi arviointiin mukaan tulevat suureet. Osasta voit valita myös minimi- ja maksimiarvot.

4) Käynnistä liikenneanalyysi ylärivin kuvakkeella . Analyysi asettaa bussi-ilmaisun ruudulla näkyvän ajoituskaavion jokaiselle sekunnille ja laskee mitattavat suureet. Lopuksi se laskee näistä keskiarvot sekä haluettaessa minimi- ja maksimiarvot.

5) Analyysin lopuksi avautuu analyysi-ikkuna, johon tulokset on kirjattu. Alla malliesimerkin analyysin tulokset.

Akaavion liikenneanalyysi

456  Syvariristeys
1 Bussietuus S5 Sivukatu pohjoiseen Kierto 90
LIIKENNE: MAKSIMI (Mitoitusliikenne)
BUSSIEN VUOROVÄLI 15 minuuttia (etuus joka 10.kierto)
--------------------- ---1--- ---2--- ---3--- ---4--- ---5---
Pääkatu Pääkatu Sivuk. STie Sivuk.
EI ETUUKSIA länteen itään etelään poh.yli poh.een
Liikenne ja liikennevalot
- Vihreän pituus (s) 40,0 40,0 15,0 40,0 20,0
- Suunnan käyttösuhde 0,75 0,75 0,80 - 0,60
Joukkoliikenne
- Ajoaika (s) - - - - 51
- Maksimi - - - - 90
- Viivytys (s) - - - - 31,1
- Pysähdykset (kpl) - - - - 0,89
--------------------- ---1--- ---2--- ---3--- ---4--- ---5---
Pääkatu Pääkatu Sivuk. STie Sivuk.
ETUUDET länteen itään etelään poh.yli poh.een
- Etuustoiminnat A P L
- Ilmaisuetäisyys (s) - - - - 20
- Vuoroväli (min) - - - - 15
Liikenne ja liikennevalot
- Vihreän pituus (s) 38,9 38,9 15,0 41,1 20,8
- Suunnan käyttösuhde 0,77 0,77 0,80 - 0,58
Joukkoliikenne
- Ajoaika (s) - - - - 21
- Maksimi - - - - 27
- Viivytys (s) - - - - 0,7
- Pysähdykset (kpl) - - - - 0,17


Vaikutusten arviointi
Näpäyttämällä kuvaketta Liikenneanalyysin vaikutus tulokset lasketaan erikseen ilman etuuksia ja etuuksien kanssa. Lisäksi  taulukon loppuun tulostetaan vaikutusanalyysi - miten etuudet ovat vaikuttaneet bussin kulkuun ja muun liikenteen sujuvuuteen.

Akaavion vaikutusanalyysi

---------------------- ---1--- ---2--- ---3--- ---4--- ---5---
Pääkatu Pääkatu Sivuk. STie Sivuk.
MUUTOKSET länteen itään etelään poh.yli poh.een
- Vihreän pituus (s) -1,1 -1,1 0,0 1,1 0,8
- Ajoaika (s) - - - - -30,4
- Viivytys (%) - - - - -97,9
- Pysähdykset (%) - - - - -81,3


Pika-analyysi

Pika-analyysi tulostaa tiedot ajoituskaaviosta, jossa bussi-ilmaisu tulee kierron alussa (ti=0). Se on tarkoitettu lähinnä "miten etuus vaikuttaa tässä tilanteessa" -tyyppisiin arviointeihin.

Valitse pika-analyysi asetusten sivulta Analyysi tai pikanäppäimellä Shift-Z.  Käynnistä pika-analyysi kuvakkeella . Pika-analyysiin ei sisälly vaikutusten arviointia.

Liikenteenvälityskyvyn tarkistus

AKaavion liikenneanalyysi edellyttää, ettei yhdenkään ajosuunnan liikennemäärä ei ylitä sen liikenteenvälityskykyä.

Välityskykytarkistus osoittaa ajosuunnat, joiden liikennemäärä ylittää välityskyvyn ja laskee niiden maksimiliikennemäärän.

Purkautumisajan laskenta

Liikenneanalyysin yhteydessä lasketaan myös tulosuunnan liikenteen purkautumisaika eli aika, jonka kuluessa punaisen valon aikana kertynyt jono on päässyt liikkeelle. Lisäksi bussin tulosuunnasta lasketaan bussin edellä olevan jonon purkautumisaika. Se osoittaa havainnollisesti, joutuuko valoihin saapuva bussi vihreästä valosta huolimatta pysähtymään edessä olevan jonon purkautumisen takia. Purkautumisajat on erikseen osoitettu myös ilmaisuviivalla

Ilmaisuesto

Jos bussi tulee ilmaisupisteelle niin myöhään, ettei perusvaiheen tai lisävaiheen vihreän pidennys riitä, vaan bussi joutuu jäämään punaisiin valoihin, tarvitaan ilmaisuesto.

Ilmaisuesto lykkää bussin ilmaisua siihen asti, että bussin ajosuunta on ehtinyt vaihtua punaiseksi. Ilmaisueston avulla vältetään bussin ajosuunnan vihreän pidentyminen tarpeettomasti.

AKaavio toteuttaa ilmaisueston automaattisesti. Ilmaisueston toteutuminen näkyy tilakaaviossa esimerkiksi merkinnällä 'ilmaisuesto' sekä eston aloituksen sekuntilukemalla

Bussi-ilmaisun vaikutus iltaliikenteen sauma-alueella

Bussi-ilmaisu pidentää iltaliikenteessä sauma-alueella ajosuunnan vihreää automaattisesti riippumatta siitä, onko bussisuunnalle määritelty pidennysetuus. Tämä perustuu ajatukseen siitä, että bussi-ilmaisin on rinnastettavissa mihin tahansa autoliikenteen ilmaisimeen ja siten se voi pidentää vihreää kuten muutkin ilmaisimet.

Bussi-ilmaisun vihreän pidennysvaikutus voidaan poistaa asetusten sivulla SYVARI rastittamalla kohta 'Älä pidennä bussi-ilmaisimella sauma-alueen vihreää' 

Ilmaisuviiva kertoo, miten etuus toimii

Ajoituskaavioon sekä molempiin tilakaavioihin piirretty bussin ilmaisuviivan värikoodaus osoittaa havainnollisesti, miten bussi pääsee liikennevalojen läpi - esimerkiksi miten hyvin tai huonosti liikennevalot suosivat bussia.

Muita uusia toimintoja

- Asennus uusittu. Asennuksesta tehty erikseen kevytasennus, joka ei vaadi pääkäyttäjän oikeuksia.

- SYVARIN ajoituskaavion muuttaminen vaihe kerrallaaan. Yhden vaiheen pidennys lyhentää toista vaihetta. Muutos säätää synkronointiajoitusten alku- ja loppupisteitä.

- Uusi bussietuus: kierron nopeutus, joka asettaa bussisuunnan kanssa eriaikaiset suunnat passiiivivihreiksi, jolloin niiden vihreä ei voi  pidentyä. Nopeutus on automaattisesti voimassa, jos etuudeksi on asetettu Aiennus.

- Mahdollisuus käyttää vaihejakoa, jossa bussisuunta ei ole mukana  yhdessäkään perusvaiheessa. Katso malliesimerkki 402.

- Uusi ajoneuvotyyppi Fillari.

- Tilakaavion merkintä SynMax, joka osoittaa milloin  synkronoinnin maksimiaika ja samalla suunnan vihreän aktiivinen pidennys päättyy.

- Mahdollisuus poistaa tai piilottaa perinteisen ajoituskaavion lisämerkinnät.


Ajantasa 13.3.2012