Bussiliikenne ruuhkautuu ajoittain Porkkalankadulla
Porkkalankadun hetkittäinen ongelma: bussit eivät
pääse pysäkille eikä muu liikenne Länsiväylälle

Miksi liikenne ei suju Ruoholahdessa

Ruoholahden uudet liikennejärjestelyt toteutettiin 1.3.2000. Ne herättivät heti vilkasta keskustelua, koska ennen niin sujuva yhteys Länsiväylälle tökki pahasti. Missä vika - alkupäivinä vallinneissa huonoissa keleissä, autoilijoiden tottumattomuudessa vai liikennejärjestelyiden keskeneräisyydessä.

Katso jälkiarviointia vuonna 2012

Länsiväylälle menevän liikenteen välityskyky pieneni

Nokian tontin rakennustöiden käynnistyminen muutti kertaheitolla Länsiväylälle menevän liikenteen luonnetta. Maaseutumainen suora kiihdytysramppi hautausmaan viertä poistui ja liikenne kiertää nyt Porkkalankadun ja Länsiväylän liikennevalojen kautta.

Muutos pienensi Länsiväylälle menevän liikenteen liikenteenvälityskyvyn 4350 autosta 3100 autoon iltaruuhkatuntia kohden. Porkkalankadun ja Länsiväylän liikennevaloristeyksestä syntyi ajoreitin pullonkaula. Aikaisemmin Espoon suuntaan ajava liikenne oli päässyt moottoritiemäiseen vauhtiin jo Mechelininkadulta Länsiväylänsuulle käännyttyään tai sitten Porkkalankadun sillan alkupäässä.

Länsiväylälle menevän liikenteen välityskyky on uusien liikennejärjestelyjen myötä laskenut dramaattisesti: Ennen Länsiväylälle pääsi ruuhkatunnin aikana yli 4000 autoa tunnissa, nyt enää 3100 autoa sekä bussikaistan liikenne ehtii kääntyä liikennevaloista Länsiväylälle ruuhkatunnin aikana.

Länsiväylän ja Porkkalankadun risteyksen liikennevaloissa kaikki mahdollinen välityskyky on varattu Länsiväylälle menevälle liikenteelle.

Porkkalankadun liikenteenvälityskyky
Porkkalankadun liikenteenvälityskyky
ennen ja jälkeen liikennemuutoksen
Länsiväylän rampin ylittävä suojatie
Länsiväylän rampin ylittävä suojatie

Jalankulun vihreän pituus Länsiväylän menevällä suojatiellä on liikenteenvälityskyvyn riittämättömyyden takia puristettu 10 sekuntiin. Kaikki muu aika eli 65 sekuntia 90 sekunnin liikennevalokierrosta on annettu Länsiväylälle kääntyvälle autoliikenteelle. Pysäkille aikova jalankulkija joutuu siten enimmillään odottamaan vihreää valoa peräti 80 sekuntia ja keskimäärinkin lähes 40 sekuntia. Pitkää odotusaikaa lukuun ottamatta tilanne on jalankulkijan näkökulmasta kuitenkin tyydyttävä, sillä hän pääsee kerralla koko Länsiväylän ylitse ilman että hänen tarvitsee jäädä välillä suojakorokkeelle.

Jalankulkijoiden kannalta olisi silti toivottavaa, että yhteys pysäkille Porkkalankadun alikulkutunnelin kautta saataisiin takaisin käyttöön mahdollisimman pian.

Bussien on päästävä pysäkille

Länsiväylälle menevien bussien pysäkki Porkkalankadulla on juuri ennen liikennevaloja. Se on tärkeä vaihtopysäkki metrosta Espooseen liikkuville - päivittäin sen kautta kulkee yli 5000 matkustajaa.

Länsiväylänsuu
Länsiväylänsuu

Päästäkseen pysäkille Porkkalankadulta saapuvien bussien on vaihdettava kahden kaistan ylitse oikeaan laitaan. Tämä tuottaa ajoittain hankaluuksia, koska hautausmaan laitaa Länsiväylänsuuta myöten tuleva jatkuva liikenne estää bussien vapaan kaistanvaihdon.

Länsiväylänsuun liikennettä on iltaruuhkan aikana säännösteltävä, jotta bussit pääsisivät helpommin pysäkille. Kerrallaan suojatien kohdalla oleva vihreä valo on 55 sekuntia, jolloin Länsiväylänsuulta pääsee noin 2000 auton tunnissa.

Valoja säädetään toistaiseksi kello-ohjauksella. Myöhemmin katurakennustöiden väistyttyä siirrytään tarkempaan ohjaukseen, joka ottaa paremmin huomioon pysäkkialueen ruuhkautumisen sekä Porkkalankadulta saapuvat bussit.

Miten liikennevaloilla tilannetta voidaan helpottaa

Nykyinen liikennejärjestely ei ole turvallisin tapa säädellä Länsiväylänsuulta ja Porkkalankadulta tulevaa liikennettä. Esimerkiksi Porkkalankadulta Länsiväylälle pyrkivä valo-ohjaamaton liikenne häiritsee kaistanvaihdoillaan bussiliikennettä. Häiriöiden välttämiseksi liikennesuunnitteluosasto on tutkinut muutamia vaihtoehtoja, joilla tilannetta voitaisiin korjata.

Vaihtoehtojen liikenteellistä toimivuutta on arvioitu kaistojen käyttösuhteen avulla. Käyttösuhde 100% osoittaa, että kaistan liikenteenvälityskyky on kokonaan käytetty - kaistan kautta ei pääse ajamaan enää lisää autoja. Mitä suurempi kaistan käyttösuhde on, sitä huonompi on liikenteen sujuvuus.

0) Nykyinen liikennejärjestely

Porkkalankadun hetkittäinen ongelma: bussit eivät pääse pysäkille eikä muu liikenne Länsiväylälle
Nykyinen liikennejärjestely
Nykyinen liikennejärjestely

Länsiväylänsuun kaistat ovat valo-ohjatut ja Porkkalankadun liikenne sujuu ilman valo-ohjausta. Kaksi kolmasosaa Porkkalankadun liikenteestä (Länsiväylälle menevä liikenne) käyttää oikeanpuoleista kaistaa. Vasen kaista on vajaassa käytössä, koska se jää pääasiassa Lauttasaareen menevälle liikenteelle.

Liikenne pysäkin kohdalla ruuhkaantuu, koska Porkkalankadun liikennettä ei säännöstellä millään tavoin.

1) Porkkalankatu valo-ohjataan

Porkkalankatu valo-ohjataan
Porkkalankatu valo-ohjataan

Kaikki kaistat ovat valo-ohjatut. Osa Länsiväylälle menevästä liikenteestä käyttää Porkkalankadun vasemmanpuoleista kaistaa ja joutuu vaihtamaan Länsiväylälle päästäkseen yhden kaistan ylitse.

Porkkalankadun liikenteen sujuvuus on nykyistä huonompi, mutta toisaalta pysäkkialue ei ruuhkaannu ja busseilla on parempi mahdollisuus päästä vaihtamaan oikeaan laitaan ilman häiriöitä..

Bussiliikennettä voidaan suosia samalla periaatteella kuin keskustaan suuntautuvassa liikenteessä.

2) Porkkalankatu valo-ohjataan vain osittain

Porkkalankatu valo-ohjataan vaub osittain
Porkkalankatu valo-ohjataan vain osittain

Porkkalankadun oikea kaista valo-ohjataan. Vasen kaista saa jatkuvan vihreän valon. Sitä käyttävä Länsiväylälle menevä liikenne joutuu vaihtamaan yhden kaistan ylitse.

Busseille vaihtoehto on edullisempi kuin nykytilanne, koska Porkkalankadun oikea kaista on vähän käytetty ja toisaalta pysäkkialue ei ruuhkaannu yhtä pahasti kuin nykytilanteessa.

Vaihtoehdon toteuttaminen ei ole mahdollista, koska Porkkalankadun välikaistaa ei voida jatkaa riittävän pitkälle.

3) Porkkalankadun oikea kaista busseille

 Porkkalankadun oikea kaista busseille
Porkkalankadun vasen kaista busseille

Porkkalankadun oikea ajokaista varataan vain Länsiväylälle meneville busseille. Muu liikenne käyttää vasenta kaistaa, jolla on jatkuva vihreä valo.

Länsiväylänsuun liikenne katkaistaan vain silloin kun bussi tulee Porkkalankadun oikeaa kaistaa myöten. Busseille vaihtoehto on edullinen ja takaa pienimmät viivytykset. Muu Porkkalankadun liikenne sekä Lauttasaaren bussit saattavat ajoittain ruuhkautua.

Tosiasia: Mikään nykytilanteesta poikkeava valo-ohjausjärjestely ei paranna liikenteen sujuvuutta - kaikki ne omalla tavallaan vain selkiyttävät pysäkkialueen liikenteellistä toimintaa vähentämällä sen ruuhkaantumista, jolloin bussit pääsevät helpommin pysäkille. Iltaruuhkan ulkopuolella valo-ohjausta ei välttämättä tarvita lainkaan lukuun ottamatta Länsiväylänsuun ylittävää suojatietä.

Päätöksiä

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti käsitellessään 13.4.2000 Porkkalankadun liikenteenohjaussuunnitelmaa hyväksyä liikennevalojen laajentamisen vaihtoehdon 1 pohjalta (Porkkalankatu valo-ohjataan). Uusi liikennejärjestely tulee käyttöön kevään 2000 aikana.

Muita mahdollisuuksia liikenteen sujuvuuden parantamiseksi

 Porkkalankatu
Porkkalankatu

Uuden liikennejärjestelyn keskeinen ongelma ei ole juuri ennen Länsiväylän risteystä oleva bussipysäkki vaan se, etteivät pysäkin jälkeiset liikennevalot kykene vetämään kaikkea liikennettä. Valoihin saapuu liikennettä kolmelta kaistalta ja valoissa on vain kaksi kaistaa. Kolmas kaista on bussipysäkin jatke, jota muu liikenne ei voi käyttää.

Punaisen aikana valoihin saapuvasta liikenteestä kertyy nopeasti jono, joka vaikeuttaa bussien kaistanvaihtoja ja estää bussien pääsyn pysäkille. Liikenteen sujuvuuden parantamisella tulisikin lisätä Länsiväylän risteyksen liikennevalojen liikenteenvälityskykyä tai yksinkertaistaa pysäkkialueen liikenteellistä toimivuutta. Tällaisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi seuraavat:

Lyhennetään Länsiväylän ylittävää suojatietä

Pieni parannus saavutetaan jo yksinkertaisesti sillä että käännetään Länsiväylän menosuunnan ylittävä suojatie kohtisuoraan ajorataa nähden. Paitsi että muutos parantaa todennäköisesti liikenneturvallisuutta, se myös lyhentää suojatien pituutta ja vähentää jalankulkijan suoja-aikaa muutamalla sekunnilla. Muutos lisää Länsiväylälle menevän liikenteen välityskykyä 40-80 autolla tunnissa, jolloin punaisen valon aikana kertyvän jonon pituus lyhenee noin 5-8%.

Suojatien lyhennys sisältyy edellä mainittuun lautakunnan 13.4. 2000 hyväksymään Porkkalankadun liikenteenohjaussuunnitelmaan.

Poistetaan Länsiväylän ylittävä suojatie

Poistamalla Länsiväylän ylittävä suojatie voidaan taata pysäkkialueen häiriöttömyys. Jalankulkuyhteys Metroaseman suunnasta säilyy ennallaan Porkkalankadun alittavan alikulkutunnelin kautta sekä lännestä tultaessa Länsiväylän alittavan eritasoliittymän kautta. Eritasoliittymästä on rakennettava kevyen liikenteen raitti bussipysäkille.

Siirretään pysäkki Länsiväylän valojen jälkeen

Siirtämällä Länsiväylälle menevän liikenteen pysäkki heti Länsiväylän risteyksen taakse bussit välttyvät kokonaan kaistanvaihdoilta.

Bussit pääsevät pysäkin jälkeen Länsiväylälle kääntymällä Sulhasenkadun risteyksestä oikealle ja jatkamalla sieltä rakenteilla olevaa katua myöten Länsiväylälle.

Busseille kertyvä lisäajomatka on 500 metriä. Toisaalta bussiliikenne pääsee ajamaan Porkkalankadulla vähän liikennöityä vasenta kaistaa, mikä korvaa osan ylimääräisen kierroksen tuottamasta matka-ajan kasvusta. Lisäksi Lauttasaaren ja Länsiväylän bussiliikenne voi taas käyttää yhteistä pysäkkiä, mikä parantaa matkustajapalvelua. Toisaalta lisämatka muuna kuin ruuhka-aikana lisää bussien matka-aikaa.

Entä sitten

 Porkkalankadun pysäkki
Porkkalankadun pysäkki

Liikenne-ennusteen mukaan Länsiväylänsuun liikenne tulee kasvamaan lähes tuhannella autolla tunnissa nykyisestä noin 2000:sta 2900:aan. Tämä merkitsee eittämättä vaikeuksia sekä Länsiväylälle menevälle bussiliikenteelle että myös muulle liikenteelle. Jos liikenne kasvaa ennakoidulla tavalla, niin silloin joudutaan harkitsemaan edellä esitettyjä mahdollisuuksia uudelleen.

Jälkiarviointia vuonna 2012

Porkkalankadun liikenteellinen kehitys kulki tuttua rataansa - vanha moottoritiemäinen väylä muuttui kaupunkikaduksi. Tällaiset muutokset eivät tapahdu vähitellen vaan isojen ja siksi kerralla paljon puhetta aiheuttavien "mullistusten" kautta. Eikä tämä Ruoholahden liikenteellinen episodi ollut suinkaan ensimmäinen; jo vuonna 1976 ennustettiin täydellistä liikennekaaosta Ruoholahteen kun uusia liikennejärjestelyjä rakennettiin...

Selkeä ratkaisu, mihin vuonna vuonna 2000 päädyttiin, on jälkikäteen arvioituna ollut täysin oikea. Uudet liikennevalot, joita aluksi pidettiin käytössä vain iltaruuhkan aikana, osoittautuivat onnistuneiksi. Niiden toiminta-aikaa jatkettiin sittemmin useaan kertaan yleisön, erityisesti bussinkuljettajien toivomuksesta.

Muita tekstissä esiintyneitä ajatuksia ei toteutettu - ne olikin tulkittava enemmän liikennesuunnittelijoiden haluksi osoittaa, että "kyllä keinoja löytyy, jos on todella tarvetta". Niiden haitat olisivat todennäköisesti kuitenkin olleet kokonaisuuden kannalta hyötyjä paljon suuremmat.

Seuraava näytös Ruoholahdessa on muutaman vuoden kuluttua kun Metro valmistuu ja suurin osa bussiliikenteestä poistuu. Tällä kertaa muutoksen yhteydessä olisi erinomainen tilanne parantaa Ruoholahden varsin vaatimattomia pyörailyolosuhteita. Minkähänlaisen keskustelun tämä tulee nostattamaan...