Ohjelmasta

Taustaa

KSUHDE mittaa risteyksen liikenteellisen toimivuuden. Se ei laske liikennevaloista aiheutuvia viivytyksiä tai pysähdyksiä. Sen sijaan se näyttää havainnollisesti, miten eri ajosuunnat ja suojatiet vaikuttavat liikenteelliseen toimivuuteen. Tästä syystä ohjelma sopii hyvin vaihtoehtoisten suunnitelmien pikaisiin vertailuihin.

KSUHDE käsittelee liikennevalojen toimintaa opastinryhmäperiaatteella. Se on siten ominaisuuksiltaan joustavampi kuin monet vanhemmat vaiheohjaukseen pohjautuvat vastaavat ohjelmat.

Ohjelman keskeinen ominaisuus on etsiä risteyksestä ne ajosuunnat ja suojatiet, jotka tarvitsevat eniten vihreää aikaa ja jotka ovat kaikki keskenään eriaikaisia eli eivät voi saada yhtä aikaa vihreää valoa. Näiden suuntien tarvitseman vihreän ajan perusteella ohjelma laskee liikennevalojen toimivuutta kuvaavan käyttösuhteen (KS).

Laskentaperiaate on kuvattu esimerkiksi julkaisuissa: Liikenne ja väylät II, Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL 165-2, sivu 345, Helsinki 2006 ja Tiehallinto Liikennevalojen suunnittelu LIVASU, Liikennevalot (sivu 7C-6), Helsinki 2005.

Käyttökelpoisuus

KSUHDE on tarkoitettu liikennevalojärjestelyjen arviointiin ja vertailuihin, ei varsinaiseen liikenteenvälityskyvyn laskentaan

KSUHDE perustuu yksinkertaiseen liikennemalliin, joka ei ota huomioon liikenteen satunnaisuutta eikä jonon pidentymistä vielä vihreän valon alussa. KSUHDE-ohjelman tulokset voivat tästä syystä poiketa simulointiohjelmien vastaavista tuloksista. Erityisesti silloin, kun risteyksessä on lyhyitä lisäkaistoja, autojen jakautuminen eri kaistoille voi vaikuttaa tuloksiin joskus jopa enemmän kuin itse liikennemäärä. Näissäkin tapauksissa suhteelliset erot vaihtoehtojen välillä tulevat laskennassa hyvin esille

KSUHDE -ohjelman liikennemalli sopii kaikkiin tavanomaisiin liikennevaloristeyksiin lukuunottamatta muutamia poikkeuksellisia kaista- ja suojatiejärjestelyitä kuten:

  • SEKAKAISTA - Ajokaista, jonka eri suuntiin ajavia liikennevirtoja ohjataan eri valo-opastimilla.
  • PYSÄKKI - Ajokaista, jolla on bussipysäkki juuri ennen risteysta tai heti pysäkin jälkeen.
  • HYVIN VILKAS SUOJATIE - Suojatie, jolla osa jalankulkijoista ei pääse astumaan ajoradalle heti vihreän valon alussa, vaan vasta kun vihreä valo on palanut jo jonkin aikaa.

Versiohistoria

13.3.2013 - 4.0
Uusittu lyhyen lisäkaistan välityskyvyn laskentatapa ja tiedoston talletusmuoto. Lisätty laskentataulukoiden automaattinen päivitys ja tulostaulukon tekstikoon säätö - lue lisää.

1.8.2005 - 3.1
Tulosuunnan ominaisvälityskyvyn korjaukset a) lyhyt lisäkaista ja b) kääntyvän liikenteen hidastuminen jalankulun takia

31.05.2004 - 3.01
Korjaus KS-taulukkoon: jos kirjasin FixedSys puuttuu, käytetään sen asemesta kirjasinta Courier, jolloin taulukon rivitys ei sekoitu.

01.04.2004 - 3.00
Ensimmäinen skriptikielinen versio

Vanhat versiot
Ohjelman ensimmäinen Fortranilla tehty versio valmistui vuonna 1978. Se toimi moitteetta, mutta sen käyttöliitäntä oli perin vaatimaton.

Toinen Microsoftin QBasicilla ohjelmoitu versio oli peräisin vuosilta 1988-1996. Sen viimeisin tuotantoversio oli KSUHDE 2.27. Se on ollut käytössä liikennevalojen suunnittelutehtävissä Helsingissä ja myös esimerkiksi Turussa ja Vaasassa.

Kolmas versio KSUHDE 3.0 oli tehty VbScriptilla verkkoympäristöön (ASP) vuonna 2004. Versioon liittyi kattava HTML-Help-avuste. Ohjelman synty juonsi teekkareille pitämistäni liikennevalosuunnittelun laskuharjoituksista, joissa liikennevalojen liikenteellisen toimivuuden arviointi on aina ollut keskeisessä asemassa.

Versioon KSUHDE 3.1 sisältyi ominaisvälityskyvyn täsmennys lyhyen lisäkaistan ja kääntyvän liikenteen hitaan liikkeellelähdön takia. Se vastasi ominaisuuksiltaan likimain aiempaa versiota KSUHDE 2.27. Suuntakohtainen minimivihreän käyttömahdollisuus oli poistettu.