Alt-teksti
Runeberginkadun upouusi pyöräkaista

Pyöräkaistalta kääntyminen oikeaan on ongelma liikennevaloissa

Pyöräkaistoilta oikeaan kääntyvien polkupyörien odotusajat punaisissa valoissa voivat nousta kohtuuttomiksi ja houkutella pyöräilijöitä ajamaan enemmän tai vähemmän liikennesääntöjen vastaisesti.

Ongelma voidaan ratkaista liikennevaloilla ilman olennaisia muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön. Riittää kun nykyisen polkupyöräopastimen asemesta käytetään keskieurooppalalaistyyppistä polkupyöräopastinta (kuva 5b). Lisäksi opastimessa on oltava oikeaan osoittava nuolikuvio.

Ongelma ratkeaisi myös lisäkilvellä, liikennemerkillä tai tiemerkinnällä, jolloin liikennevaloihin ei tarvitse puuttua.

Taustaa

Esikaupunkialueiden liikennevaloissa pyörätie on useimmiten jalkakäytävän vieressä korokkeella tai välikaistalla ajoradasta erotettuna. Tulosuunnan liikennevalot eivät koske polkupyörää, koska polkupyörä kulkee liikennevalopylvään oikealta puolelta (kuva1).

beRTOR-risteystyyppi 11Kuva 1a - Liikennevalot eivät koske pyöräilijää, joka voi kääntyä vapaasti oikeaan
Kalvikintie / VuosaarentieKuva 1b - Kallvikintie / Vuosaarentie

Jos pyörätietä ei ole ja polkupyörä saapuu risteykseen ajorataa myöten, liikennevalo-ohjaus koskee myös polkupyörää, koska polkupyörä kulkee liikennevalopylvään vasemmalta puolelta (kuva2).

beRTOR-risteystyyppi 01Kuva 2a - Oikeaan kääntyvällä pyöräilijällä on kiusaus ohittaa liikennevalot tai ajaa vasten punaista valoa
Pitäjänmäentie / TurkismiehentieKuva 2b - Pitäjänmäentie / Turkismiehentie

Välttääkseen pitkän odotuksen punaisissa valoissa monet pyöräilijät ajavat vasten punaista valoa, mutta kääntyvät suojatien kohdalla heti jyrkästi oikeaan pyörätien suuntaan. Tunnollisemmat pyöräilijät saattavat siirtyä ennen risteystä jalkakäytävälle ja oikaista liikennevalopylvään oikealta puolelta ja siten välttyä ajamasta punaista valoa vasten.

Oikeaan kääntyvän pyöräilijän ajo kuvan 2 tilanteessa vasten punaista valoa ei sinänsä aiheuta vaaraa edellyttäen, että pyöräilijä väistää samanaikaisella vihreällä valolla suojatietä ylittäviä jalankulkijoita sekä vasemmalta tulevia muita pyöräilijöitä. Autoliikenteen kanssa oikeaan kääntyvä pyöräilijällä ei risteä.

Miten pyöräkaistalta käännytään?

Pyöräkaistalta oikeaan kääntyvä pyöräilijä on täsmälleen samassa tilanteessa kuin ajoradalla - hänen on noudatettava liikennevalo-ohjausta (kuva 3). Käytännössä hän voi joutua odottamaan pitkään vihreää valoa ennenkuin pääsee jatkamaan oikealle johtavan pyörätien suuntaan. Kiusaus ajaa vasten punaista valoa on tässäkin tapauksessa melkoinen.

beRTOR-risteystyyppi 22Kuva 3a - Oikeaan kääntyvän pyöräilijän kannalta tilanne on sama kuin kuvassa 2a.
x
Kuva 3b - Jos risteyksessä olisi pyöräkaista, tilanne on sama kuin ilman pyöräkaistaa (kuva 2b)

Pyöräkaistojen rakentaminen näyttää liikennevaloissa oikeaan kääntyvien pyöräilijöiden näkökulmasta johtavan hieman käsittämättömään tilanteeseen. Omaa kaistaa myöten pääsee kyllä sujuvasti valoihin, mutta sitten voi joutua odottamaan pitkään vihreää valoa ennenkuin pääsee kääntymään oikealle.

Odotusaika punaisen valon takana voi helposti nousta toiselle minuutille, vilkkaissa risteyksissä ruuhka-aikoina jopa vieläkin pidemmäksi. Perinteiseen pyörätiehen verrattuna pyöräkaista hidastaa kääntyviä pyöräilijöitä niin paljon, että tuskin moni jäisi valoihin odottamaan vihreää valoa.

Ratkaisu on jo olemassa

Helsingissä on jo 20 vuoden ajan ollut käytössä polkupyörien ennakkovilkku eli BePolite-polkupyörävalot. Niiden avulla pyöräilijöiden odotusaikaa punaisissa valoissa on saatu lyhennettyä jalankulkijoiden määrästä riippuen enintään 5-10 sekunniksi. Ilman BePolite-valoja pyöräilijän odotusaika punaisen valon takana olisi esimerkiksi Mannerheimintien läntisellä pyörätiellä Ylioppilastalon suojatien kohdalla pahimmillaan jopa 40 sekuntia.

BePolite-valoissa pyöräilijälle näytetään jalankulkijan vihreän valon aikana keltaista vilkkuvaloa, jolloin pyöräilijä saa lähteä liikkeelle varovaisuutta noudattaen ja väistäen suojatietä ylittäviä jalankulkijoita (kuva 4).

beRTOR-risteystyyppi 21Kuva 4a - BePolite-polkupyörävalojen toimintatapa. Ylärivillä jaksot 1-3 ja alarivillä 4-6.
beRTOR-risteystyyppi 22Kuva 4b - Ylioppilastalon suojatievalot, jalankulkijoilla on vihreä valo ja pyöräilijällä vilkkuva keltainen valo .

Nykyinen liikennevaloja koskeva lainsäädäntö tuntee BePolite-polkupyörävalot. Liikennevaloasetuksen §16:1 määrittelee BePolite-valojen vaihtumisjaksot seuraavasti: ......Polkupyöräopastimessa valo-opasteet voidaan antaa myös seuraavassa järjestyksessä: punainen, vilkkuva keltainen, vihreä, keltainen, punainen.

Suomessa käytössä oleva polkupyöräopastin (kuva 5a) muistuttaa ajoneuvojen pientä toisto-opastinta. Ainoa ero on opastimen päällä oleva valkea sinisellä pohjalla oleva polkupyöräkuvio.

Uusi polkupyöräopastin

Jotta nykyistä polkupyöräopastinta voisi käyttää pyöräkaistoilla, sen ulkonäön olisi selvästi poikettava pienestä toisto-opastimesta. Tästä syystä on ehdotettu, että myös meillä siirryttäisiin keskieurooppalaistyyppiseen polkupyöräopastimeen (kuva 5b). Se on yleisesti käytössä maailmalla kun taas nykyinen polkupyöräopastin on käytössä pääasiassa vain pohjoismaissa.

xxxxxxxxxxxxxxxKuva 5a - Suomessa käytössä oleva ns. pohjoismainen polkupyöräopastin
xxxxxxxxxxxxxxKuva 5b - Esimerkkejä keskieurooppalaistyyppisistä polkupyöräopastimista sekä ehdotus uudesta polkupyöräopastimesta.

BePolite-polkupyörävalojen laajennus

Polkupyöräopastimen vaihto ei kuitenkaan vielä riitä, jos samalla halutaan ratkaista pyöräkaistalta oikeaan kääntyvän polkupyörän ongelma.

Kääntyminen oikeaan

Opastimeen on lisättävä keltainen oikeaan osoittava nuoliopastin (kuva 6a). Se vilkkuessaan yhdessä keltaisen pyöräopasteen kanssa osoittaa, että kääntyminen oikeaan punaisen valon aikana on sallittu erityistä varovaisuutta noudattaen ja muuta liikennettä väistäen (kuva 6b).

Vilkkuva keltainen nuoli vastaa nykyisen BePolite-valojen vilkkuvaa keltaista opastetta, jonka perusteella ajo suoraan autoliikenteen punaisen valon aikana on sallittu erityistä varovaisuutta noudattaen.

xxxxxxxxxxxxxxxKuva 6a - Ehdotus polkupyöräopastimesta, jolla pyöräilijälle voidaan antaa lupa kääntyä oikealle punaisen valon aikana. Nuoliopaste voi alimpana tai keltaisen alla.
xxxxxxxxxxxxxxKuva 6b - BePolite-polkupyörävalojen toimintatapa - polkupyörä saa kääntyä oikeaan vilkkuvan keltaisen valon aikana.

Nykyiset säädökset

Polkupyöräopastimen tyyppi on liikennevaloasetuksessa määriteltävä seuraavasti.

  • Polkupyöräopastimessa on kolme päällekäin sijoitettua valoaukkoa, jotka esittävät polkupyörää. Ylimmällä valoaukolla näytetään kiinteää punaista, keskimmäisellä valoaukolla kiinteää tai vilkkuvaa keltaista ja alimmalla valoaukolla kiinteää vihreää valoa.
  • Edellisen lisäksi polkupyöräopastimessa voi olla neljäs valoaukko, jossa on oikeaan osoittavan keltaisen nuolen kuva. Tämä valoaukko on sijoitettava keltaisen ja vihreän valoaukon väliin.
Polkupyöräopastimen nuoliopastinta ei tarvitse erikseen määritellä, vaan siihen sovelletaan tieliikenneasetuksen nykyisiä määräyksiä.

  • [..] keltaisessa valossa on nuoli [..], on valoa noudatettava [..] ajettaessa nuolen osoittamaan suuntaan. (TLA §22:4)
  • Vilkkuva keltainen valo opastimessa osoittaa, että kuljettajan on noudatettava erityistä varovaisuutta. (TLA §23)

Polkupyöränopastimen nuoliopastin vastaa ajoneuvo-opastimen nuoliopastinta. Punaisen ajoneuvo-opastimen aikana kääntyminen vihreän nuolen suuntaan on sallittu. Vastaavasti voidaan ajatella, että punaisen polkupyöräopastimen aikana kääntyminen keltaisen vilkkuvan nuolen suuntaan on sallittu erityistä varovaisuutta noudattaen.

Risteävä liikenne

Liikennevaloasetuksen §38:2 määrää, että Polkupyöräopastimella ei saa näyttää vilkkuvaa keltaista valoa samanaikaisesti, kun risteävälle autoliikenteelle näytetään vihreää valoa.

Kielto on rajattu koskemaan vain tilannetta, jossa polkupyörä risteää autoliikennettä. Kielto ei siten estä näyttämästä vilkkuvaa keltaista valoa polkupyörälle, joka risteää jalankulkua tai muita polkupyöriä, mutta ei risteä autoliikennettä.

xxxxxxxxxxxxxxKuva 7a - Pyöräkaistaa ajavalle polkupyörälle voidaan näyttää vilkkuvaa keltaista valoa, koska se ei risteä autoliikennettä (LvA 38:2). Risteävälle jalankululle ja pyöräliikenteelle voidaan samanaikaisesti näyttää vihreää valoa.
xxxxxxxxxxxxxxxKuva 7b - Oikeaan kääntyvälle polkupyörälle voidaan näyttää vilkkuvaa keltaista valoa, koska se ei risteä autoliikennettä (LvA 38:2). Suojatietä ylittävälle jalankululle ja vasemmalta tulevalle pyöräliikenteelle voidaan samanaikaisesti näyttää vihreää valoa.

Tästä syystä BePolite -suojatievaloissa voidaan polkupyörälle näyttää vilkkuvaa keltaista valoa siitä huolimatta että sitä risteävälle jalankulkijalle ja polkupyörälle näytetään vihreää valoa (kuva 7a). Näin vältetään tilanne, jossa polkupyöräilijä ei saisi ajamalla ylittää katua jalankulkuvaiheen aikana.

Vastaavasti oikeaan kääntyvälle polkupyörälle voidaan näyttää keltaista valoa, vaikka sitä risteävälle jalankulkijalle ja pyöräliikenteelle näytetään samaan aikaan vihreää valoa (kuva 7b).

Missä mahdollista?

Mahdollisuus sallia kääntyminen oikeaan punaisen valon aikana on riippuvainen sekä tulosuunnan että poistumissuunnan liikennejärjestelyistä. Esimerkiksi jos polkupyörä tulee risteyksen pyörätietä, sen ei tarvitse oikealle kääntyessään noudattaa valo-ohjausta, jolloin oikeaan kääntymismahdollisuus punaisen valon aikana ei ole tarpeellinen.

Taulukossa polkupyörän oikeaan kääntymismahdollisuutta punaisen valon aikana on arvioitu sen mukaan tuleeko polkupyörä risteykseen ja poistuuko se risteyksestä ajorataa, pyörätietä vai pyöräkaistaa myöten.

POISTUMISSUUNTA
AjorataPyörätiePyöräkaista
TULO-
SUUNTA

Ajorata
tulo ja pois ajorataa
Ei yleensä mahdollinen
tulo ajorataa, pois pyörätietä
Hyödyllinen
tulo ajorataa, pois pyöräkaistaa
HyödyllinenPyörätie
tulo pyörätietä, pois ajorataa
Ei tarpeellinen
tulo ja pois pyörätietä
Ei tarpeellinen
tulos pyörätietä pois pyöräkaistaa
Ei tarpeellinenPyöräkaista
tulo pyöräkaistaa pois ajorataa
Ei yleensä mahdollinen
tulo pyöräkaistaa pois pyörätietä
Hyödyllinen
tulo ja pois pyöräkaistaa
Hyödyllinen
Kuva 8 - Polkupyörän oikeaan kääntymismahdollisuus punaisen valon aikana eri liikennejärjestelyillä. 'Ei yleensä mahdollinen'-kohdissa kääntyminen oikeaan punaisen valon aikana on toteutettavissa vain sopivilla liikennejärjestelyillä tai valojen ajoituksilla, katso esimerkiksi kuva 14b.

Esimerkkejä

Seuraavassa on kaksi esimerkkiä, joissa molemmissa polkupyörä voi kääntyä oikeaan punaisen valon aikana. Ensimmäinen esimerkki (kuva 9) on yksinkertaisesta kaksivaiheisesta valo-ohjauksesta. Toinen esimerkki (kuva 10) on tyypillisestä pääkadun risteyksestä, jossa valo-ohjaus toimii kolmivaiheisesti.

Kaksivaiheinen valo-ohjaus

Vaiheessa 1a alkaa jalankulkijan vihreä valo, jolloin polkupyörälle näytetään punaista valoa.

Vaiheessa 1b polkupyörien keltainen polkupyöräkuvio ja oikeaan osoittava nuoli vilkkuvat. Polkupyörä saa kääntyä nuolen suuntaan erityistä varovaisuutta noudattaen ja jalankulkijoita sekä vasemmalta tulevia polkupyöriä väistäen.

Esimerkki 1 Vaihe 1a
Kuva 9a - Vaihe 1a. Polkupyörän punainen valo kieltää ajon suoraan ja oikeaan.
Esimerkki 1 Vaihe 1b
Kuva 9b - Vaihe 1b. Polkupyörän vilkkuva keltainen nuoli sallii kääntymisen oikeaan varovaisuutta noudattaen. Polkupyörän punainen valo kieltää ajon suoraan.

Vaiheessa 2 polkupyörien keltainen vilkkuvalo sammuu ja vihreä valo syttyy, jolloin myös suoraan ajava polkupyörä saa lähteä liikkeelle.

Ennen paluuta vaiheeseen 1 polkupyörälle on näytettävä ensin kiinteää keltaista valoa valo ja sen jälkeen punaista valoa ennenkuin jalankulkijan vihreä valo voidaan aloittaa. Tämä on normaali BePolite-valojen toiminta ja takaa sen, että jalankulkija voi turvallisesti astua suojatielle ilman mahdollisesti lähestyvän polkupyörän aiheuttamaa häiriötä.

Esimerkki 1 Vaihe 2
Kuva 9c - Vaihe 2. Polkupyörän vihreä valo sallii ajon suoraan ja oikealle.
Esimerkki 1 Vaihe 2
Kuva 9d - Siirtymä vaiheesta 2 vaiheeseen 1. Polkupyörän kiinteä keltainen valo ja sitä seuraava punainen valo kieltävät ajon suoraan ja oikealle.

Kolmivaiheinen valo-ohjaus

Kolmivaiheisessa valo-ohjauksessa tarvitaan vaihejärjestyksestä riippuen yksi tai kaksi siirtymävaihetta.

Ensimmäisessä siirtymävaiheessa pysäytetään oikealle kääntyvä polkupyörä ennen jalankulkijalle näytettävää vihreää valoa (kuva 10d) ja toisessa pysäytetään suoraan ajava polkupyörä oikeaan kääntyvälle polkupyörälle näyettävää vilkkuvaa keltaista nuoliopastinta (kuva 10f). Siirtymävaiheet ovat tavanomaisia normaaliin valo-ohjaukseen kuuluvia ajoituksia.

Vaiheessa 1a alkaa jalankulkijan vihreä valo, jolloin polkupyörälle näytetään punaista valoa.

Vaiheessa 1b polkupyörien keltainen polkupyöräkuvio ja oikeaan osoittava nuoli vilkkuvat. Polkupyörä saa kääntyä nuolen suuntaan erityistä varovaisuutta noudattaen ja jalankulkijoita sekä vasemmalta tulevia polkupyöriä väistäen.

Esimerkki 2 Vaihe 1a
Kuva 10a - Vaihe 1a. Vaihe 1a. Polkupyörän punainen valo kieltää ajon suoraan ja oikeaan.(sama kuin esimerkki 1)
Esimerkki 2 Vaihe 1b
Kuva 10b - Polkupyörän vilkkuva keltainen nuoli sallii kääntymisen oikeaan varovaisuutta noudattaen. Polkupyörän punainen valo kieltää ajon suoraan (sama kuin esimerkki 1).

Vaiheessa 2 polkupyörien keltainen vilkkuvalo sammuu ja vihreä valo syttyy, jolloin myös suoraan ajava polkupyörä saa lähteä liikkeelle.

Vaihe 2 päättyy tavalliseen tapaan pyöräopastimen kiinteällä keltaisella ja punaisella valolla, koska suoraan ajava polkupyörä ei saa ajolupaa enää seuraavassa vaiheessa.

Esimerkki 1 Vaihe 2
Kuva 10c - Vaihe 2.
Polkupyörän vihreä valo sallii ajon suoraan ja oikeaan
Esimerkki 2 Siirtymä vaiheesta 2 vaiheeseen 3
Kuva 10d - Siirtymä vaiheesta 2 vaiheeseen 3. Polkupyörän kiinteä keltainen valo ja sitä seuraava punainen valo kieltävät ajon suoraan ja oikealle.

Vaiheessa 3 kääntyvällä autoliikenteellä on vihreä valo, jolloin polkupyörä saa kääntyä oikealle keltaisen vilkkuvan nuolen aikana

Vaihe 3 päättyy pyöräopastimen kiinteällä keltaisella ja punaisella valolla ennenkuin jalankulkijan vihreä valo vaiheessa 1 voidaan aloittaa. Tämä sinänsä turvallinen siirtymä ei ole ahtaan tulkinnan mukaan liikennevaloasetuksen §16:1 mukainen. Sille ei ole aiemmin ollut käyttöä ja tästä syystä sitä ei ole mainittu asetuksessa.

Esimerkki 2 vaihe 3
Kuva 10e - vaihe 3 Polkupyörän vilkkuva keltainen nuoli sallii kääntymisen oikeaan varovaisuutta noudattaen. Polkupyörän punainen valo kieltää ajon suoraan
Esimerkki 2 Siirtymä vaiheesta 3 vaiheeseen 1
Kuva 10f - Siirtymä vaiheesta 3 vaiheeseen 1 Polkupyörän kiinteä keltainen valo ja sitä seuraava punainen valo kieltävät ajon suoraan ja oikealle.

Päinvastainen vaihejärjestys on esimerkin 1 kaltainen. Vasemmalle kääntyvän liikenteen vaihe 3 tulee siinä vaiheen 1b jälkeen, jolloin vaihejärjestys olisi 1a - 1b - 3 - siirtymä - 2 . Huomaa, että oikealle osoittavan keltaisen nuoliopastimen vilkku voi jatkua vaiheen 1b jälkeen myös vaiheessa 3.

Suunnitelmia

Vaikka kuvan 8 taulukko sekä esimerkit kuvissa 9-10 antavat viitteitä siitä, milloin polkupyörän oikeaan kääntyminen punaisen valon aikana on mahdollista, jokainen tapaus on erikseen arvioitava. Seuraavassa on tarkasteltu muutamaa Helsingin uutta pyörätiesuunnitelmaa tästä näkökulmasta.

Hämeentien ja Haapaniemenkadun risteys

xxxxxxxxxxxxxxKuva 11 - Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan risteys, ote ehdotetusta liikennesuunnitelmasta

Polkupyörän kääntyminen oikeaan punaisen valon aikana on mahdollista joka suunnasta, koska kaikilla suunnilla on pyöräkaista. Järjestely nopeuttaa ennenkaikkea Hämeentielle kääntyviä pyöräilijöitä, enimmillään noin minuutin verran. Haapaniemenkadulle ja Viidennelle linjalle oikeaan kääntyvien pyöräilijöiden aikasäästö on sekin reilut puoli minuuttia.

xxxxxxxxxxxxxxxKuva 12a - Polkupyörän kääntyminen oikeaan Hämeentieltä Haapaniemenkadulle punaisen valon aikana .
xxxxxxxxxxxxxxxKuva 12b - Polkupyörän kääntyminen oikeaan Haapaniemenkadulta Hämeentielle punaisen valon aikana.

Hämeentieltä kääntyminen oikeaan Haapaniemenkadulle punaisen valon aikana on selkeä. Pyöräkaista oikeaan jatkuu ajokaistasta pysäköityjen autojen erottamana.

Haapaniemenkadulta kääntyminen oikeaan punaisen valon aikana on myös mahdollista. Kääntyminen on hieman jyrkempi kuin Haapaniemenkadulle käännyttäessä, mutta reunakiven linjauksella pyöräilijän poistumissuuntaa Hämeentielle voi avartaa ja siten auttaa pyöräilijää pysymään kääntymisen aikana omalla kaistallaan.

Kurvin kulma, Hämeentien ja Helsinginkadun risteys

xxxxxxxxxxxxxxKuva 13a - Hämeentie / Helsinginkatu, ote ehdotetusta liikennesuunnitelmasta
xxxxxxxxxxxxxxxKuva 13b - Polkupyörän kääntyminen oikeaan punaisen valon aikana.

Polkupyöräilijän oikeaan kääntyminen Helsinginkadun suunnan punaisen valon aikana on mahdollista, joskin risteyksen muoto ei ole edullinen, koska kääntymiskulma on selvästi yli 90 astetta ja autoliikenne on kaarteessa.

Risteys on esimerkki liikennejärjestelystä, jossa polkupyörän oikeaan kääntyminen punaisen valon aikana on mahdollista, joskin sen toteuttamista voisi ainakin alkuvaiheessa välttää. Myös reunakiven linjauksen loivennus helpottaisi pyöräilijän liittymistä Hämeentien suuntaiselle pyöräkaistalle ja auttaisi häntä pysymään varmasti omalla kaistallaan.

Mechelininkatu

Mechelininkadun, Museokadun ja Väinämöisenkadun risteyksessä on kaksi erikoistapausta, jotka osoittavat, kuinka BePolite-tyyppisillä liikennevaloilla voidaan vähentää polkupyörän turhaa odotusta punaisen valon takana.

xxxxxxxxxxxxxx
Kuva 14a - Mechelininkadun ja Museokadun risteys, ote ehdotetusta liikennesuunnitelmasta
xxxxxxxxxxxxxxx
Kuva 14b - Polkupyörän kääntyminen Mechelininkadulta oikeaan Museokadulle punaisen valon aikana.

Museokadulla ei ole polkupyöräkaistaa tai pyörätietä. Tästä huolimatta Mechelininkatua ajava polkupyörä voi kääntyä oikealle punaisen valon aikana, koska sen kanssa ei ole risteävää autoliikennettä.

Museokadulta polkupyörän kääntyminen oikeaan Mechelininkadulle punaisen valon aikana on myös mahdollista (kuva 8, tapaus 02)

xxxxxxxxxxxxxx
Kuva 15a - Mechelininkadun ja Väinämöisenkadun risteys, ote ehdotetusta liikennesuunnitelmasta
xxxxxxxxxxxxxxx
Kuva 15b - Polkupyörän kääntyminen Väinämöisenkadulta oikeaan Mechelininkadulle punaisen valon aikana.

Väinämöisenkadun suunnasta polkupyörällä voi olla lähes koko ajan mahdollisuus kääntyä oikeaan punaisen valon aikana. Valtaosa polkupyöristä pääsee heti liittymään Mechelininkadun pyöräkaistalle. Aikasäästö on enimmillään toista minuuttia. Myös Mechelininkadun autoliikenne hyötyy, koska sitä ei polkupyörän takia tarvitse turhaan pysäyttää.

Muita keinoja

Oikeaan kääntyvän polkupyörän odotusta punaisen valon takana voi toki lyhentää muutenkin kuin valoja säätämällä.

lisäkilpi sallii oikeaan kääntymisen punaisella
Kuva 16a - Tekstillinen lisäkilpi sallii polkupyörän kääntymisen oikealle punaisen valon aikana
kulku-ura ohittaa punaisen valon
Kuva 16b - Ajoura sallii polkupyörän ohittaa liikennevalojen punaisen valon.

Polkupyöräopastimen alle asennetulla tekstillisellä lisäkilvellä tai liikennemerkillä voidaan sallia polkupyörän oikeaan kääntyminen punaisen valon aikana. Tällainen periaate on mainittu liikennevaloasetuksen § 25:3 , jossa voidaan ilmoittaa ettei vuorottaisten liikennevalojen ohjaus koske polkupyöräliikennettä.

Myös on ajateltavissa, että pyöräkaistan oikeaan reunaan rakennetaan luiska ja ajoura, jota myöten polkupyörä pääsee ohittamaan punaisen valon liikennevalopylvään oikealta puolelta. Ratkaisu on kuitenkin keinotekoinen eikä edes ole mahdollinen ellei jalkakäytävällä on riittävästi ylimääräistä tilaa.

Miten muualla Euroopassa

Euroopassa on 2010-luvulla käyty runsaasti keskustelua polkupyörien valo-ohjauksesta ja erityisesti polkupyörän oikealle kääntymisestä punaisen valon aikana.

Hollanti

Hollannin pyöräteiden muotoilu liikennevaloissa antaa yleensä jo itsessään polkupyöräilijälle mahdollisuuden kääntyä oikeaan liikennevaloista riippumatta.

Suoraan ajavaa polkupyörää ohjataan liikennevaloissa tavalliseen tapaan, mutta oikealle kääntyvä pyöräilijä ohittaa liikennevalot. Suomalaisen lainsäädännön mukaan punainen valo ei koske polkupyörää, koska se kääntyy oikeaan liikennevalopylvään oikealta puolelta. Tilanne vastaa siten periaatteessa suomalaista pyörätietä.

x
Kuva 17a - Hollannissa oikeaan kääntyvä polkupyörä pääsee yleensä ohittamaan liikennevalot.
x
Kuva 17b - Liikennevalo-ohjaus ei koske oikealle kääntyvää polkupyörää.

Polkupyörää, joka ajaa suoraan T-risteyksessä, liikennevalo-ohjaus ei myöskään koske. Risteys on muotoiltu siten, että pyörätie kulkee valo-ohjauksen ulkopuolelta.

x
Kuva 18a - Hollannissa T-liittymässä suoraan ajava polkupyörä pääsee ohittamaan liikennevalot.
x
Kuva 18b - Liikennevalo-ohjaus ei koske T-liittymässä suoraan ajavaa polkupyörää.

Vastaavaa tapaa on käytetty monin paikoin myös Suomessa, jopa keskusta-alueilla.

Lainsäädännön näkökulmasta ollaan tosin harmaalla alueella, koska liikennevaloasetuksen §6:1 mukaan risteyksessä [..] on [..] ohjattava kaikkia liikennesuuntia. Helsingissä tämä ristiriita on monissa paikoissa ratkaistu BePolite-polkupyörävaloilla.

x
Kuva 19a - Hesperianpuiston kohdalla Helsingissä T-liittymässä suoraan ajava polkupyörä pääsee ohittamaan liikennevalot.
x
Kuva 19b - Kauppatorilla Helsingissä T-liittymässä suoraan ajavaa polkupyörä noudattaa BePolite-valo-ohjausta. Järjestely on liikennevaloasetuksen mukainen.

Jos Hollannissa oikeaan kääntyvä polkupyörä ei risteyksen muodon takia voi ohittaa punaista liikennevaloa oikealta, polkupyörä saa silti kääntyä oikealle punaisen valon aikana, jos risteykseen on asetettu tekstillinen lisäkilpi rechtsaf voor fietsers vrij" (right turn free for cyclists). Järjestelyä ei käytetä, jos risteyksessä liikkuu paljon jalankulkijoita. Lisäkilpi voi olla korvattu muuttuvalla opasteella tai joskus myös polkupyörän nuoliopasteella.

x
Kuva 20a -Hollannissa polkupyörä saa kääntyä oikealle punaisen valon aikana, jos se osoitetaan tekstillisellä lisäkilvellä.
x
Kuva 20b - Tekstillinen lisäkilpi voidaan korvata muuttuvalla opasteella (vas) tai polkupyörän nuoliopasteella (oik.).

Lisää Hollannin pyöräteistä ja kääntymisestä oikeaan punaisen valon aikana.

Tanska

Tanskassa tilanne on tällä hetkellä ristiriitainen. Poliisi on jättänyt paikallisten viranomaisten ratkaistavaksi, sallitaanko punaisen valon aikana kääntyminen oikeaan tai T-risteyksessä suoraan ajaminen. Aikaisemmin poliisi on suhtautunut asiaan kielteisemmmin.

Pyöräilyasiantuntijoiden mukaan monet risteykset ovat vanhanaikaisia. Oikeaan kääntyvä polkupyörä joutuu pysähtymään punaisiin valoihin, vaikka kääntyminen voisi tapahtua muuta liikennettä häiritsemättä. Tästä syystä kääntyminen oikeaan vasten punaista valoa on yleistä, varsinkin jos jalankulkijoita ei ole lähistöllä.

xxx
Kuva 21 Tanskan Gladsaxessa polkupyörä voi kääntyä oikeaan punaisen valon aikana. Huomaa tekstillinen lisäkilpi liikennevalopylväässä

Vuonna 2013 on Gladsaxessa käynnistynyt ensimmäinen kokeilu, jossa polkupyörä saa kääntyä oikeaan punaisen valon aikana. Kokeilulla on tarkoitus vähentää autojen ja oikeaan kääntyvien polkupyörien välisiä onnettomuuksia.

Roskildessa on jo vuodesta 2011 lähtien ollut mahdollista ajaa polkupyörällä kolmessa T-risteyksessä suoraan vasten punaista valoa. Järjestelyn ei ole havaittu lisänneen vaaratilanteita. Roskilden kokeilu päättyy vuonna 2015.

Lisää Tanskan pyöräteistä ja kääntymisestä oikeaan punaisen valon aikana.

Ranska

Pariisissa polkupyörä on vuodesta 2015 alkaen saanut kääntyä oikeaan tai ajaa suoraan T-risteyksessä punaisen valon aikana. Samalla pyöräilijän on annettava etuoikeus jalankulkijalle. Lupa ajaa punaista valoa vasten osoitetaan erityisella pienikokoisella liikennemerkillä. Merkkejä on asennettu jo 1800 risteykseen.

x
Kuva 22a - Pariisissa käytetty erityinen liikennemerkki, joka osoittaa, että polkupyöräilijä saa kääntyä oikeaan punaisen valon aikana.
x
Kuva 22b - Polkupyörän ajomahdollisuudesta punaisen valon aikana tiedotettiin laajalti Pariisissa syksyllä 2015

Päätöstä edelsi jo vuonna 2012 tehty tutkimus, jonka mukaan kääntyminen oikeaan punaisen valon aikana lisäsi pyöräilyn sujuvuutta ilman että siitä aiheutui liikenneonnettomuuksia. Viranomaisten näkemyksen mukaan järjestely vähensi polkupyörien ja autojen välisiä törmaysuhkia erityisesti silloin kun pyöräilijä lähestyy autoa kuljettajan "sokean pisteen" suunnasta.

Lisää Pariisin pyöräteistä ja kääntymisestä oikeaan punaisen valon aikana.

Tiivistelmä ja säädösmuutokset

Jatka tästä tiivistelmään ja ehdotettuihin säädösmuutoksiin