Ylioppilastalon suojatie
Ýlioppilastalon suojatien itäreunalla polkupyörä noudattaa autoliikenteen valo-ohjausta. Uuden polkupyöräopastimen avulla pyöräilijä välttyisi turhalta seisoskelulta punaisen valon takana.

Artikkeli on eräiltä osin vanhentunut: ehdotettu uusi pyöräopastin sisältyy hallituksen esitykseen uudesta tieliikennelaista. Lisäksi eräiden esimerkkikuvien liikennejärjestelyt ovat muuttuneet artikkelin julkaisemisen jälkeen. Nämä on erikseen merkitty tekstiin.

Polkupyöräopastin vaihtoon
Tiivistelmä ja ehdotetut säädösmuutokset

Pyörätiellä polkupyörä pääsee liikennevaloissa helpolla: suojatievalot eivät koske ajoradan suuntaan ajavaa polkupyörää eivätkä risteysvalot oikeaan kääntyvää polkupyörää.

Sen sijaan pyöräkaistoilla tilanne on ihan toinen:

  • Suojatievaloissa pyöräkaistaa ajava polkupyörä joutuu odottamaan pitkään punaisen valon takana vaikka vain yksikin jalankulkija ylittäisi kadun.
xxxxxx
Kuva 1a - Pyörätietä ajavaa polkupyörää valo-ohjaus ei koske - liikennejärjestely on muuttunut - kuvan pyörätie ei ole enää käytössä.
x
Kuva 1b - Sen sijaan pyöräkaistalla ajavan polkupyörän on noudatettava valo-ohjausta

  • Risteysvaloissa pyöräkaistalta oikeaan pyörätielle tai pyöräkaistalle kääntyvä polkupyörä voi joutua odottamaan jopa toista minuuttia punaisen valon takana, vaikka kääntyminen oikeaan voisi tapahtua muun liikenteen estämättä.
xxxxxx
Kuva 1c - Pyörätieltä voi kääntyä oikeaan, koska valo-ohjaus ei koske oikeaan kääntyvää polkupyörää
x
Kuva 1d - Sen sijaan pyöräkaistalla myös oikeaan kääntyvän polkupyörän on noudatettava valo-ohjausta (huom. kuvan tilanne on kuviteltu, koska risteyksessä ei ole pyöräkaistaa)

Viivytykset aiheutuvat siitä, että pyöräkaistalla on aina noudatettava valo-ohjausta. Jos viivytykset ovat kohtuuttomat, pyöräilijät ajavat vasten punaista valoa. Tämän vahvistavat Tanskasta ja Pariisista saadut kokemukset.

Ongelma on ratkaistavissa suojatievaloissa

Ensimmäisen kohdan ongelma on helposti ratkaistavissa. Nykyinen polkupyöräopastin vaihdetaan keskieurooppalaistyyppiseksi polkupyöräopastimeksi. Tällöin pyöräopastin ei enää muistuta pientä toisto-opastinta, jolloin se voidaan sijoittaa pyöräkaistan oikeassa reunassa olevaan liikennevalopylvääseen. Samassa pylväässä on myös autoliikenteen pääopastin.

xxxxxxxxxxxxxxKuva 2a - Esimerkkejä keskieurooppalaistyyppisistä polkupyöräopastimista sekä ehdotus uudesta polkupyöräopastimesta.
xxxxxxxxxxxxxxxKuva 2b - Pieni toisto-opastin, nykyinen polkupyöräopastin ja ehdotettu uusi polkupyöräopastin, kaikki samassa pylväässä autoliikenteen pääopastimen kanssa

Keskieurooppalaistyyppinen pyöräopastin on käytössä laajalti maailmalla kun taas Suomessa nykyisin käytössä oleva polkupyöräopastin tunnetaan pääasiassa vain pohjoismaissa.

Lisäksi liikennevalojen toiminta muutetaan BePolite-polkupyörävalojen mukaisiksi. BePolite-polkupyörävalot ovat olleet käytössä Helsingissä jo 20 vuotta. Liikennevaloasetukseen ne tulivat vuonna 2001.

xxxxxxxxxxxxxxKuva 3a - BePolite-polkupyörävalojen toiminta. Polkupyörä saa ajaa vilkkuvan keltaisen valon aikana erityistä varovaisuutta noudattaen.
x
Kuva 3b - Kauppatorin BePolite-polkupyörävalot otettiin käyttöön 15.5.1996.

Suomessa on käytössä noin 30-50 polkupyöräopastinta, joten niiden uusiminen esimerkiksi 5 vuoden siirtymäajalla ei ole kustannusongelma. Myös on mahdollista jatkaa nykyisten polkupyöräopastimien käyttöä ja korvata ne uusilla polkupyöräopastimilla vain pyöräkaistojen kohdalla ja muualla sitä mukaa kun on tarvetta.

Asiaa on tarkasteltu yksityiskohtaisesti kirjoituksessa Polkupyöräkaista tarvitsee uuden polkupyöräopastimen

Säädösmuutokset

Tarvittavat muutokset tieliikennelakiin ja liikennevalopäätökseen rajoittuvat polkupyöräopastimen määrittelyyn.

TIELIIKENNEASETUS

25§ Milloin liikennevaloissa on pyörätietä käyttäville polkupyöräilijöille, mopoilijoille ja invalidipyörän kuljettajille erityinen ajoneuvo-opastin (polkupyöräopastin), heidän on noudatettava ensisijaisesti sillä näytettyä valoa. Polkupyöräopastimen yläpuolella on sininen kilpi, jossa on valkoinen polkupyörän tunnus. Opastimesta on muutoin voimassa, mitä 22 ja 23 §:ssä on säädetty ajoneuvo-opastimesta.

Muutos: Polkupyöräopastimessa on kolme päällekäin sijoitettua valoaukkoa, jotka esittävät mustalla pohjalla olevaa polkupyörää.

LIIKENNEVALOASETUS

§19:2 Polkupyöräopastimen yläpuolella on oltava sininen kilpi, jossa on tieliikenneasetuksen (182/1982) 25 §:n mukainen valkoinen polkupyörän tunnus. Tunnuksen tulee olla valaistu.

Muutos: Polkupyöräopastimessa on kolme päällekäin sijoitettua valoaukkoa, jotka esittävät mustalla pohjalla olevaa polkupyörää.

Vielä on huomattava, että liikennevaloasetuksen §14:3 lause Pientä toisto-opastinta ei saa käyttää, jos se voidaan erheellisesti käsittää polkupyöräopastimeksi ja tästä aiheutuu vaaraa voidaan poistaa, koska uusi polkupyöräopastin ei enää muistuta pientä toisto-opastinta

... ja myös risteysvaloissa

Toisen kohdan ongelma on myös ratkaistavissa, mutta se vaatii hieman uutta näkemystä. Itse lainsäädäntöön ei tarvitse puuttua lukuunottamatta muutaman sanan lisäystä.

Ratkaisu perustuu polkupyöräopastimen laajentamiseen neliaukkoiseksi. Opastimeen lisätään keltainen oikeaan osoittava nuoliopastin. Vilkkuessaan punaisen valon aikana se osoittaa, että kääntyminen oikeaan on sallittu erityistä varovaisuutta noudattaen ja muuta liikennettä väistäen. Sen sijaan suoraan ajaminen on kielletty, koska opastimessa palaa samaan aikaan punainen valo.

Uusi neliaukkoinen polkupyöräopastinKuva 4a - Ehdotus polkupyöräopastimesta, jolla pyöräilijälle voidaan antaa lupa kääntyä oikealle punaisen valon aikana. Nuoliopaste voi sijaita alimpana tai keltaisen valon valon alla.
Oikeaan kääntyvälle polkupyörälle vilkkuva keltainen nuolivaloKuva 4b - Oikeaan kääntyvälle polkupyörälle voidaan näyttää vilkkuvaa keltaista valoa, koska se ei risteä autoliikennettä (LvA 38:2). Suojatietä ylittävälle jalankululle ja vasemmalta tulevalle pyöräliikenteelle voidaan samanaikaisesti näyttää vihreää valoa.

Vilkkuva keltainen nuoli vastaa nykyisen BePolite-valojen vilkkuvaa keltaista opastetta, jonka perusteella ajo suoraan jalankulkijan vihreän valon valon aikana on sallittu erityistä varovaisuutta noudattaen siitä huolimatta että autoliikenteelle palaa punainen valo.

Keskeinen säädös on Liikennevaloasetuksen §38:2. Polkupyöräopastimella ei saa näyttää vilkkuvaa keltaista valoa samanaikaisesti, kun risteävälle autoliikenteelle näytetään vihreää valoa.

Kielto on rajattu koskemaan tilannetta, jossa polkupyörä risteää autoliikennettä. Kielto ei siten estä näyttämästä vilkkuvaa keltaista valoa polkupyörälle, joka risteää jalankulkua tai muita polkupyöriä, mutta ei risteä autoliikennettä (kuva 4b).

Neliaukkoisen polkupyöräopastimen avulla pyöräkaistalta oikeaan kääntyvä polkupyörä välttää alussa mainitun jopa minuutin turhan odotuksen punaisen valon takana. Mahdollisuus vastaa myös pyöräilijän ymmärrystä - kääntyminen voi tapahtua käytännössä jalankulkua ja muita polkupyöriä häiritsemättä.

Kuvassa 5 on esillä olleesta suunnitelmasta poimittu esimerkki Helsingistä Hämeentien ja Haapaniemenkadun risteyksestä. Hämeentieltä kääntyminen oikeaan punaisen valon aikana Haapaniemenkadulle on selkeä. Pyöräkaista jatkuu oikeaan ajokaistasta pysäköityjen autojen erottamana.

xxxxxx
Kuva 5a - Polkupyörä (keltainen nuoli) saa kääntyä Hämeentieltä oikeaan punaisen valon aikana
x
Kuva 5b - Polkupyörä (keltainen nuoli) saa kääntyä Haapaniemenkadulta oikeaan punaisen valon aikana.

Haapaniemenkadulta kääntyminen oikeaan punaisen valon aikana on myös mahdollista, joskaan ei aivan yhä selkeä kuin Hämeentieltä. Kääntyminen oikeaan on jyrkkä, mutta reunakiven linjauksella pyöräilijän poistumissuuntaa Hämeentielle voi avartaa ja siten auttaa pyöräilijää pysymään kääntymisen aikana varmasti omalla kaistallaan.

Oikeaan kääntyvän polkupyöräilijän ongelmaan on yksinkertaisempikin ratkaisu. Hollannissa, Tanskassa ja viimeksi Pariisissa kesällä 2015 liikennevalo-opastimen alle on lisätty kilpi, jonka perusteella polkupyörä saa kääntyä oikeaan punaisen valon aikana.

lisäkilpi sallii oikeaan kääntymisen punaisella
Kuva 6a - Tekstillinen lisäkilpi sallii polkupyörän kääntymisen oikealle punaisen valon aikana
x
Kuva 6b - Pariisissa käytetty erityinen liikennemerkki, joka osoittaa, että polkupyöräilijä saa kääntyä oikeaan punaisen valon aikana.

Lisäkilpi on kuitenkin liikenneturvallisuuden näkökulmasta arveluttava, koska sen avulla polkupyöräilijää ei saa pysäytettyä ennen jalankulkijan vihreää valon alkua. Sen sijaan BePolite-valoissa polkupyörälle näytetään punaista valoa muutama sekunti juuri ennenkuin kuin jalankulkijan valo vaihtuu vihreäksi.

Vastaavantyyppinen turvallisuutta lisäävä säädös onkin jo nykyisessä liikennevaloasetuksessa §40, jossa määrätään, ettei jalankulkijan vihreä valo saa syttyä tilanteessa, jossa suojatien yli kääntyvällä autoliikenteellä on jo vihreä valo.

Asiaa on tarkasteltu yksityiskohtaisesti kirjoituksessa Pyöräkaistalta kääntyminen oikeaan on ongelma liikennevaloissa

Säädösmuutokset

Tarvittava muutos liikennevalopäätökseen rajoittuu vain BePolite- polkupyörävalojen vaihtumisjakson täydennykseen (merkitty alla olevaan tekstiin sinisellä) . Lisättyä vaihtumisjaksoa ei aikanaan määritelty, koska sitä ei tarvittu suojatien BePolite-valoissa.

LIIKENNEVALOASETUS

§16:1 Valo-opasteet on annettava seuraavassa järjestyksessä: punainen, punainen ja keltainen samanaikaisesti, vihreä, keltainen, punainen. Liikennevaloissa, jotka koskevat myös rautatien tasoristeystä, saadaan samanaikaisesti punaisella ja keltaisella annetusta opastimesta siirtyä suoraan punaiseen, milloin tällainen järjestely erityisen painavista syistä on tarpeen. Polkupyöräopastimessa valo-opasteet voidaan antaa myös seuraavassa järjestyksessä: punainen, vilkkuva keltainen, vihreä, keltainen, punainen tai punainen, vilkkuva keltainen, keltainen, punainen.

Lisäksi polkupyöräopastimeen on voitava lisätä neljäs keltaisen nuolen muotoinen valoaukko

Perusteluita

Polkupyöräkaistojen rakentaminen on iso muutos, joka selkeyttää pyöräilyä ja erottaa sen jalankulusta. Pyöräkaistat myös parantavat pyöräilyn toimintaedellytyksiä. Tästä syystä pyöräkaistoilta kääntymistä oikeaan on helpotettava, jotta liikennevalojen uskottavuus säilyy pyöräilijöiden silmissä. Hollannissa polkupyörät noudattavat valo-ohjausta, mistä kiitos lankeaa pitkälti hyvin järjestetyille liikennejärjestelyille. Tähän on myös päästävä Suomessa

Hollannissa, Tanskassa ja Pariisissa polkupyörän oikeaan kääntymistä on helpotettu liikennevaloihin lisätyillä tekstillisillä kilvillä tai liikennemerkeillä. Ratkaisu ei ole hyvä, mutta ymmärrettävä, koska "jotain on ollut tehtävä". Bepolite-tyyppisiä joustavia polkupyörävaloja ei näissä maissa tunneta.

Suomessa liikennevalojen ohjausta on jo pitkään kehitetty suuntaan, jossa tienkäyttäjän vastuuta omasta toiminnastaan lisätään yhteisen sujuvuuden parantamiseksi. Tästä esimerkkejä ovat jalankulkijan vilkkuvihreä, jokerivalot, oivavalot sekä BePolite-polkupyörävalot. Nyt esillä olevat neliaukkoiset BePolite-valot pyöräilijän oikeaan kääntymisen yksinkertaistamiseksi ovat jatkoa samalle kehitykselle.

Lainsäädäntöön

Uusi kolmiaukkoinen polkupyöräopastin on hyvin perusteltavissa eikä käytännössä poikkea juuri lainkaan nykyisestä polkupyöriä koskevasta liikennevalo-ohjauksesta. Tästä syystä sitä koskevat säädökset tulisi sisällyttää heti uuteen tieliikennelakiin ja tieliikenneasetukseen

Sen sijaan neliaukkoisen polkupyöräopastimen käyttöä tulisi aluksi kokeilla poikkeusluvalla - aivan samalla tavalla kuin kaikkia muitakin liikennevalopäätöksen uudistuksia, kuten jo edellä mainittuja jalankulkijan vilkkuvihreää, BePolite-polkupyörävaloja ja oiva-valoja. Samalla voidaan tarkentaa olosuhteita, joihin se hyvin sopii tai joissa sitä ainakin kokeilun alkuvaiheessa kannattaa välttää.

Kari Sane

Aihe kirjoitukseen syntyi Helsingin Polkupyöräilijöiden lainsäädännön kehitysseminaarissa syyskuussa 2015. Esillä oli monia pyöräliikenteelle hyödyllisiä ratkaisuja. Myös saatiin tuoreet terveiset Pariisista, jossa pyöräilijälle on annettu mahdollisuus kääntyä oikeaan punaisen valon aikana erityisen liikennemerkin perusteella. Mietin, että kaipa tähän olisi fiksumpikin ratkaisu. Ja löytyihän sellainen.


Kysymyksiä aiheesta...

Olisiko jo nyt paikkoja, joissa pyöräilijän "turhaa" odotusta punaisissa voisi uudella pyöräopastimella vähentää?

Pyöräkaistoja on vielä niin vähän, ettei sellaisia ole juuri kohdalle osunut. Ylioppilastalon suojatien pyöräkaistalla uusi pyöräopastin nopeuttaisi polkupyöriä samalla tavalla kuin kadun toisella puolella olevat BePolite-polkupyörävalot. Aikasäästö olisi enimmillään puolisen minuuttia.

Uusi polkupyöräopastin ylioppilastalon suojatiellä
Mannerheimintien itäisellä pyöräkaistalla Ylioppilastalon kohdalla voisi olla BePolite-polkupyörävalot, jos uusi pyöräopastin olisi käytössä. Suojatien länsipuolella olevalla pyörätiellä BePolite-polkupyörävalot tulivat käyttöön jo vuonna 2006.
Uusi polkupyöräopastin Gygnaeuksenkadulla
Polkupyörän kääntyminen pyörätielle oikeaan punaisen valon aikana olisi mahdollista, jos käytössä olisi kuvaan piirretty pyöräopastin. Nykyään pyöräilijä useimmiten kääntyy oikeaan ajamalla jalkakäytävän kautta ja siten ohittaa punaisen valo-opastimen sen oikealta puolelta - kuva ei ole enää ajantasalla, koska oikeaan käännyttäessä ei enää ole pyörätietä.

Toinen mieleen tuleva paikka on Gygnaeuksenkadun ja Mannerheimintien risteys. Gygnaeuksenkadulla ei tosin ole pyöräkaistaa, mutta pyörätaskusta pääsisi helposti kääntymään punaisen valon aikana oikeaan Mannerheimintien länsipuoleiselle pyörätielle - huom kuvateksti. Aikasäästö olisi suurimmillaan jopa minuutin. Ongelma ei onneksi käytännössä ole kovin suuri, koska valtaosa pyöräilijöistä näyttää ajavan ensin suoraan yli Mannerheimintien ja kääntyvän vasta sitten oikeaan, mikä reittinäkin keskustan suuntaan lienee kokonaisuudessaan parempi.

Miten ajatellaan kuvan 4b suoraan ajavan ajava polkupyörän ja oikeaan kääntyvän polkupyörän välinen väistämisvelvollisuus. Toinen ajaa vihreällä valolla mutta toinen tulee oikealta - kumpi väistää?

Hyvä kysymys, koska se on aivan keskeinen BePolite-tyyppisten polkupyörävalojen periaatteen ymmärtämiselle. Tavanomaisissa suojatien BePolite-polkupyörävaloissa sivutaan samaa asiaa: jalankulkijalla on vihreä valo, mutta siitä huolimatta samaan aikaan on risteävää suoraan ajavaa liikennettä eli keltavilkulla ajavia polkupyöriä. Keltavilkulla ajavaa koskee tässä tilanteessa määräys noudattaa erityistä varovaisuutta.

Tarkastella asiaa hieman laajemmin. Jos suojatien Bepolite-polkupyörävaloissa myös pääkadun ylittävässä suunnassa on polkupyöräilijöitä (kts. Pyöräkaistalta kääntyminen oikeaan... kuva 7a), niin asetelma palautuu kysymyksen kanssa lähes samaan tilanteeseen: toinen polkupyörä ajaa vihreällä valolla ja toinen polkupyörä tulee oikealta keltaisella vilkulla erityistä varovaisuutta noudattaen.

Jos tiukasti tuijotetaan vain väistämisvelvollisuutta, niin tilanne on epäselvä ja sen selkeyttämiseksi olisi kiellettävä joko polkupyörän ajo suojatien suunnassa tai poistettava BePolite-keltavilkku. Molemmissa tilanteissa valtaosa polkupyöräilijöistä tuskin toimisi määräysten mukaisesti, koska kuvitelisivat, että suojatie on pyörätien jatke tai toteaisivat, että vasten punaista valoa voisi vaaratta ajaa.

Eli näin palataan Bepolite-polkupyörävalojen lähtökohtaan: toisen osapuolen huomioonottamiseen, joka varmistaa liikenneturvallisuuden ja samalla lisää yhteistä sujuvuutta. BePolite-valoista saatu 20 vuoden kokemus on tästä hyvä esimerkki. Vastaavia kokemuksia uskon aikaa myöten kertyvän myös muista osittaisen valo-ohjauksen toimintatavoista kuten Oiva- ja Jokerivaloista.

Lisää kysymyksiä, mielipiteitä...